fbpx

Algemene voorwaarden | Altijd Beet

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Altijd Beet: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Altijd Beet en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Altijd Beet heeft het recht om tot tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Altijd Beet gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Altijd Beet naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Altijd Beet onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Altijd Beet in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Altijd Beet hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking, indien dit voortijdig is gemeld. 

 1. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Altijd Beet op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij uiterlijk binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Altijd Beet heeft geretourneerd of het Fotografische Werk reeds is uitgevoerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum en tenminste voordat Altijd Beet het Fotografisch Werk heeft opgeleverd, voor zover de boeking niet reeds is voldaan via de webshop.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Altijd Beet de verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Altijd Beet heeft verstrekt.

5.4 Indien Altijd Beet het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Altijd Beet nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Altijd Beet dan ook.

 1. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Altijd Beet na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Altijd Beet aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Altijd Beet voldoen.

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Altijd Beet te doen toekomen.

 1. Levering

8.1 Digitale bestanden met Fotografische Werken worden geleverd op een door de Wederpartij gecorrespondeerd e-mailadres en verzonden met ‘’Wetransfer’’ of via e-mail en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.2 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Altijd Beet zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Altijd Beet onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Altijd Beet vastgesteld.

8.4 Indien Altijd Beet en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Altijd Beet het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Altijd Beet te worden medegedeeld. Altijd Beet heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren door de foto’s opnieuw te bewerken, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 1. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Altijd Beet zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Altijd Beet.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Altijd Beet.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Altijd Beet is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Altijd Beet hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van Altijd Beet. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Altijd Beet hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Altijd Beet, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 1. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Altijd Beet zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod van Altijd Beet door het boeken van een shoot op diens webshop of basis van een offerte. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Altijd Beet aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Altijd Beet overeenkomstig de offerte.

12.3 Altijd Beet heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Altijd Beet slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij zijn geaccordeerd  en betaald.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Altijd Beet recht op de overeengekomen vergoeding.

12.6 In geval van annulering of bij een no-show wordt de overeengekomen vergoeding niet geretourneerd.

12.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Altijd Beet volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Altijd Beet werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen inclusief; fotografen, modellen en stylisten.

12.8 Wanneer de Wederpartij akkoord gaat met het maken van Fotografisch Werk door Altijd Beet, gaat de Altijd Beet er vanuit dat de Wederpartij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

12.9 Tenzij uitdrukkelijk anders, voorafgaand aan acceptatie van de opdracht, schriftelijk overeengekomen, is de Altijd Beet volledig vrij in de keuze tot publiceren van het fotografisch werk op de website en sociale media kanalen van de Altijd Beet. Ook voor commerciële doeleinde. Bij het overeenkomen van de opdracht geeft de Wederpartij daar automatisch toestemming toe.

 1. Internet

13.1 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Altijd Beet.

 1. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Altijd Beet is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig non commercieel gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Altijd Beet, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door Altijd Beet toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Altijd Beet.

17.2 Bij inbreuk komt Altijd Beet een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Altijd Beet gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding

18.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt de naam van Altijd Beet dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Altijd Beet een vergoeding toe,, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Altijd Beet op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Altijd Beet tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 1. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Altijd Beet conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Altijd Beet een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Altijd Beet gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Altijd Beet van alle aanspraken te dier zake. 20.2 Altijd Beet is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 1. Aansprakelijkheid Altijd Beet

De Altijd Beet is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Altijd Beet of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 1. Faillissement/surseance

Zowel Altijd Beet als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Altijd Beet het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechts- en forumkeuze

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Altijd Beet en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Altijd Beet is onderdeel van Hardcore Branding. K.v.K. nr 69272387, BTW nr NL125171547B01, Bankrekeningnummer NL91 KNAB 0258 5122 88. Gevestigd te Fortstraat 9, 6523DG in Nijmegen.